Ai còn nhớ ca khúc này không?

张学友  旧情绵绵(粤) – YouTube