Bảo yêu mình, còn mang mình về quê tránh dịch.

Nhưng thấy ai bịch mắm tôm thế kia lo quá