Cách lựa chọn các món đồ giữa nam và nữ cũng có nhiều sự khác biệt.