Durex hương thịt chó

Thịt chó phải có mắm tôm

Trong sáng rồi cũng có hôm lên giường