Giá dầu âm

Sáng ra cây xăng dõng dạc hô:

– Tràn bình!

Xong định móc tiền ra trả thì em bán xăng dúi vào tay 200K.

– Giá dầu hôm qua âm anh ạ!

Tí quên, bèn hỏi:

– Có thuế chưa đấy?

Thế là nó lại dúi vào tay 2 chục. Phấn khởi ra về, đến nhà mới nhớ ra chưa đòi nốt phí bảo vệ môi trường.