Khi có một phụ nữ đẹp đi ngang qua, hai giới cũng có những cách quan sát, đánh giá khác nhau.