Không cần phải nói cũng biết tài khoản mạng xã hội của phái nào “sôi động” hơn.