Lần đầu vặt lông gà

? Sao có mỗi cái việc vặt lông gà mà cứ loạn sới lên nhở. Để iêm?? Kon điêng kia nhúng tao vào nồi nước sôi điiiii?