Nếu các bác không nhận ra thì em xin gợi ý: Đây là bánh khúc