Nhìn vào bàn làm việc có thể biết ngay chủ nhân của nó là nam giới hay phụ nữ.