Quần có thể không nhưng khẩu trang nhất thiết phải có