Tính làm gà nướng mà nó thành nửa cháy nửa sống ???