Trang trí cơm rong biển

Lông mày ai cũng khen đều đẹp, mỗi tội lông mi k mọc… ở đây ai có gel mọc mi không em cần gấp ….?Vừa trang điểm vừa ăn mất thịt còn mỗi da ?Cơm gà rong biển nạ ?