Trời trước khi trao việc lớn cho ai phải hành hạ người đó