Trong cái khó ló cái khôn

Hết cái khôn thì dồn sang cái dại