Truyền kiều phiên bản tiếng anh – có vietsub

Loong tam in hưu mần lai
Phây y sâu bát pho nai pi pồ
Gâu thu sấc đít phi cồ
Ai so en hát s-trưng gồ phi ling
Oăn phun o đờ sịt lắc king
He vần ít kíp hát ting biu tì
On lai rít hít to ry
Po pu lồ lớp to rỳ pho tin
Dia ớp giang dĩnh đờ minh
Căn try in pít nót tinh péc sồ
Vương ghua y rích ân cồ
No mồn man ghuýt no mồn ma sân
Quan y hít doăng ghét sân
S- tơ đy tu pát en trần pây pơ
Ờ moong hít tu sít tờ
Kiều y ờ bít o đờ dzen Vân
Bô gơn a ếch sái lần
Đít pai đờ đít phơ rần in chem
Thuý vân lúc pờ rét tỳ kem
Phun mun phây ghuýt ma đam bo đỳ
Ghuýt trây lếch mếch lo đi
Nâu ghoai kin ghuýt cơ ly c-lao hè
Kiều i vần lúc ân phe
Thuý vân can nót căm pe tu kiều..

Rảnh vcl -.-